Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2009

Χιτώνες.

Ο έ χ ω ν δ ύ ο χ ι τ ώ ν ε ς
ν α δ ί ν ε ι έ ν α ν .

Ο έ χ ω ν π ο λ λ ο ύ ς χ ι τ ώ ν ε ς
...

α ς δ ώ σ ε ι κ ά τ ι
π α ρ α π ά ν ω .

Ο μη έ χ ω ν χ ι τ ώ ν α ,

ν α μ η ν φ ο β ά τ α ι τ ί π ο τ α .

από
neagenia

Δεν υπάρχουν σχόλια: