Τρίτη 19 Απριλίου 2011

Εκτός πειθαρχικών συμβουλίων οι συνδικαλιστές!


Για πρώτη φορά μετά τη Μεταπολίτευση, όπως έχει εισηγηθεί η νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου στον υπουργό Εσωτερικών, Ι. Ραγκούση, οι συνδικαλιστές δε θα μετέχουν στη σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων.

Τα πειθαρχικά συμβούλια στο εξής διαχωρίζονται από τα υπηρεσιακά, έτσι ώστε να εκλείψει η κακώς ενοούμενη “συναδελφική αλληλεγγύη”...

την εκδίκαση των υποθέσεων διαφθοράς και πλημμερούς άσκησης των καθηκόντων των υπαλλήλων, που είχε ως αποτέλεσμα να απαλλάσονται και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες.

Τα μέλη της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για το νέο πειθαρχικό δίκαιο έχουν εισηγηθεί ακόμη στον κ. Ραγκούση, οι υπάλληλοι σε βάρος των οποίων έχουν τελεσιδικήσει αποφάσεις για υποθέσεις διαφθοράς, να μην μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης σε οποιοδήποτε επίπεδο της ιεραρχίας.

Τα υψηλόβαθμα στελέχη του Δημοσίου που παραπέμπονται για πειθαρχικά παραπτώματα, θα καθαιρούνται με συνοπτικές διαδικασίες, ενώ στις προτάσεις της επιτροπής περιλαμβάνονται ακόμη ρυθμίσεις για την αύξηση των προστίμων για πειθαρχικές παραβάσεις, που μπορεί να φθάνουν σ΄ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα 100.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, επιμηκύνεται από τα δύο στα πέντε χρόνια η παραγραφή γενικά των πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Τα παραπτώματα που σχετίζονται με παράβαση καθήκοντος, χρηματισμό, σοβαρή απείθεια και αδικαιολόγητη αποχή από τα καθήκοντα θα μπορούν να παραγραφούν μόνο μετά την παρέλευση επταετίας.

Η κλήση σε απολογία ή η παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο διακόπτει την παραγραφή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο χρόνος έκδοσης πρωτοβάθμιας πειθαρχικής απόφασης δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά έτη.

Σε περιπτώσεις σοβαρών παραπτωμάτων, η έκδοση της απόφασης δεν μπορεί να υπερβεί τη δεκαετία.

Ειδικά για υποθέσεις δωροδοκίας ή υπεξαίρεσης, ο χρόνος παραγραφής αρχίζει από την ημέρα που έλαβε γνώση η υπηρεσία.

Προβλέπεται ακόμη ότι, αν ένας προϊστάμενος παραλείψει να επιβάλει ένα πρόστιμο, τότε ελέγχεται πειθαρχικά από τον ανώτερό του, όπως συμβαίνει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την είσπραξη των τελών ή των προστίμων.

Δευτέρα 18 Απριλίου 2011

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ Ή ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ


Από
nomosfera

Στα πλαίσια των συναλλαγών τους με τους καταναλωτές τραπεζικών προϊόντων, τα πιστωτικά ιδρύματα δημιουργούν κάποιους επαχθείς για τους καταναλωτές όρους, οι οποίοι συχνά κρίνονται από το νομοθέτη ή τη νομολογία (δηλαδή τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις) ως παράνομοι ή και καταχρηστικοί, με αποτέλεσμα να παύουν πλέον να λειτουργούν δεσμευτικά για τον καταναλωτή. Ωστόσο, η έλλειψη ενημέρωσης του τελευταίου λειτουργεί συχνότατα ως τροχοπέδη για την εδραίωση των σχετικών διακαιωμάτων. Γι΄ αυτό κρίνεται σκόπιμο, αν όχι επιτακτικό, ο καταναλωτής να γνωρίζει τους σπουδαιότερους όρους τραπεζών, αν όχι το σύνολό τους, που έχουν κριθεί ως παράνομοι ή και καταχρηστικοί. Έτσι, οι σπουδαιότεροι τέτοιοι όροι είναι:
1. Η προμήθεια κατά την ανάληψη μετρητών με πιστωτική κάρτα.
2. Η χρέωση με έξοδα φακέλου για την έκδοση στεγαστικού δανείου.
3. Η επιβολή ποινής πρόωρης εξόφλησης (penalty) στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο.
4. Η αύξηση στην ετήσια συνδρομή των πιστωτικών καρτών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του κατόχου.
5. Η αύξηση του επιτοκίου των πιστωτικών καρτών, χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο επιτόκιο αναφοράς, όπως το Euribor ή το επιτόκιο της ΕΚΤ ( Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα).
6. Η επιβολή εξόδων κίνησης σε καταθετικούς λογαριασμούς.
7. Η καταγγελία της σύμβασης του δανειολήπτη και η απαίτηση ολόκληρου το ποσού της οφειλής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής κάποιων δόσεων.
8. Η είσπραξη προμήθειας για κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου προσώπου.
9. Η επιβολή εξόδων τήρησης και παρακολούθησης στους λογαριασμούς καταθέσεων.
10. Η μονομερής μεταβολή στους όρους των λογαριασμών καταθέσεων.
11. Η επιβολή εξόδων αδράνειας κάποιου ποσού σε λογαριασμούς που δεν κινούνται για πάνω από 18 μήνες.
12. Ο υπολογισμός των τόκων των ποσών των καταθέσεων σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτή που γίνεται η κατάθεση.
13. Ο περιορισμός της ευθύνης της τράπεζας σε περίπτωση που γίνει παράνομη χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος βιβλιαρίου κατάθεσης.
14. Η επιβολή εξόδων σε δανειολήπτες για να πάρουν βεβαίωση οφειλών, κάτι που πλέον, σύμφωνα με το νόμο 3869/2010 τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να παρέχουν στον αιτούντα οφειλέτη εντός πενθημέρου ατελώς.
15. Η είσπραξη εξόδων χρηματοδότησης για τη χορήγηση του δανείου.
16. Η μονομερής αύξηση του επιτοκίου στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο χωρίς κάποιο λογικό κριτήριο.
17. Η απαίτηση της τράπεζας για επιστροφή του δανείου αν δεν αποδεχθεί ο πελάτης την προσαρμογή του επιτοκίου.
18. Ο υπολογισμός των τόκων του δανείου με βάση το έτος των 360 ημερών αντί για 365 με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη επιβάρυνση του δανειολήπτη.
19. Η επιβολή χρονικού περιθωρίου (π.χ. 30 ημερών) στον πελάτη για να αμφισβητήσει τις χρεώσεις του, αλλιώς θεωρείται ότι τις κάνει δεκτές.
20. Η καταβολή προμήθειας ή λειτουργικών εξόδων από τον καταναλωτή στο πιστωτικό ίδρυμα, σε περίπτωση ανάληψης μετρητών από κατάστημα ή ΑΤΜ του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος.
21. Ο όρος που προβλέπει ότι στην περίπτωση στεγαστικού δανείου που χρησιμοποιείται για κατασκευή ή ανέγερση κατοικίας, το δάνειο κατατίθεται σε δεσμευμένο λογαριασμό του οφειλέτη και ενώ η αποδέσμευση γίνεται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με τους τόκους του δανείου, από την ημέρα που κατατίθεται το ποσόν στον δεσμευμένο λογαριασμό. Ο όρος αυτός απαγορεύεται, ανεξάρτητα αν το ποσόν που κατατίθεται στον λογαριασμό του δανειολήπτη εκτοκίζεται με τόκο κατάθεσης.
22. Η επιβολή προμήθειας ή εξόδων για την κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου, που είναι πελάτης του πιστωτικού ιδρύματος.
23. Η επιβολή προμήθειας ή εξόδων σε κάθε κίνηση λογαριασμού ταμιευτηρίου ή τρεχούμενου αναφορικά με την ανάληψη ή κατάθεση μετρητών ή επιταγής στα ταμεία των τραπεζών, όταν οι κινήσεις υπερβαίνουν το καθορισμένο από την τράπεζα όριο.
24. Η επιβολή εξόδων αδράνειας σε καταθετικούς λογαριασμούς, που παραμένουν ακίνητοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζει η τράπεζα.
25. Ο όρος που προβλέπει ότι οι λογαριασμοί με μέσο μηνιαίο υπόλοιπο μικρότερο από εκείνο που ορίζει η τράπεζα βαρύνονται με έξοδα τήρησης και παρακολούθησης των κινήσεων.
26. Ο όρος που υποχρεώνει τον καταθέτη να ειδοποιήσει αμέσως την τράπεζα, σε περίπτωση απώλειας του βιβλιαρίου καταθέσεων, και ορίζει ότι η τράπεζα δεν ευθύνεται σε περίπτωση που πραγματοποιήσει πληρωμή σε άλλο πρόσωπο, πριν λάβει την προαναφερόμενη ειδοποίηση και
27. Ο όρος που περιορίζει την ευθύνη των τραπεζών μόνο για δόλο ή για βαριά αμέλεια υπαλλήλου της, σε περίπτωση μη γνήσιας υπογραφής σε δελτία ή εντολές πληρωμής, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ευθύνη της για ελαφρά αμέλεια. Έχει εφαρμογή και παράγει αποτελέσματα και έναντι των τραπεζών που δεν ήταν διάδικοι και φυσικά αφορά όλους τους καταναλωτές, οι οποίοι επωφελούνται από τις διατάξεις της χωρίς να χρειαστεί να υποβληθούν σε καμία διαδικασία ή κόστος.

Κυριακή 17 Απριλίου 2011

Με εξετάσεις ΑΣΕΠ η επιλογή διευθυντών

Ανεξάρτητη αρχή η οποία θα ξεκινήσει από μηδενική βάση τις κρίσεις των ανωτάτων στελεχών του Δημοσίου συγκρότησε η κυβέρνηση.

Η νέα αρχή, με την ονομασία Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΕΙΣΕΠ), απαρτίζεται από τέσσερα μέλη του ΑΣΕΠ και έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη.

Σύμφωνα με το Βήμα, σε συνάντηση που είχε ο υπουργός Εσωτερικών Ιωάννης Ραγκούσης με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ αποφασίστηκε να προχωρήσει άμεσα η διενέργεια της γραπτής εξέτασης, που αποτελεί κριτήριο για την επιλογή των νέων προϊσταμένων και στην οποία συνολικά θα κληθούν να καθίσουν εκ νέου στα θρανία πάνω από 60.000 στελέχη του Δημοσίου.

Τα μέλη αυτά θα διαγωνιστούν για τις περίπου 25.000 θέσεις των γενικών διευθυντών, διευθυντών και προϊσταμένων. Αποφασίστηκε μάλιστα οι υποψήφιοι να μπορούν να διατηρούν τη βαθμολογία τους για πέντε χρόνια, έτσι ώστε να μη διενεργείται γραπτή εξέταση κάθε χρόνο, γεγονός που θα είχε ως συνέπεια το υψηλό κόστος της διαδικασίας.

περισσότερα


Ο "αρχινονός" μιλάει για την Άντζελα Δημητρίου.


Συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές ως ένα από τα πρωτοκλασάτα ονόματα στον χώρο των νονών της νύχτας. Χαρακτηρίστηκε αρχινονός, ενώ είναι ο άνθρωπος (σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές) που ανέλαβε να... καθαρίσει μια οικονομική υπόθεση της Αντζελας Δημητρίου με τον πρώην σύντροφό της Νοράι Σαπουτζιάν. Ο Ακης Χέλμης, το φερόμενο ως πρωτοπαλίκαρο του Παναγιώτη Βλαστού, μιλάει αποκλειστικά στην «Espresso της Κυριακής» και δίνει τις δικές του απαντήσεις σε μια συνέντευξη-φωτιά.

Μέσα από τις φυλακές Ναυπλίου ο 38χρονος άνδρας αποκαλύπτει τα πάντα γύρω από τη σχέση του με τη «λαίδη» του ελληνικού πενταγράμμου. Μιλάει για τους διαλόγους του με την Αντζελα Δημητρίου που είδαν το φως της δημοσιότητας, καθώς και για το πώς γνώρισε τον Παναγιώτη Βλαστό. Δίνει τη δική του εκδοχή για όσα τον κατηγορούν, για τα «μπραβιλίκια», τους εκβιασμούς και τις εκρήξεις στα νυχτερινά κέντρα.

Δηλώνει ότι είναι αθώος και ότι δεν μπορεί να πιστέψει πως το όνομά του φιγουράρει στην κορυφή της πιο ισχυρής εκ των τεσσάρων εγκληματικών οργανώσεων που κυριαρχούσαν στον χώρο της νύχτας, της οργάνωσης που εδιοικείτο μέσα από τις φυλακές και τα μέλη της κατηγορούνται για εκβιάσεις ιδιοκτητών νυχτερινών κέντρων με το πρόσχημα της παροχής προστασίας, για εκρήξεις και εμπρησμούς μαγαζιών, απόπειρες ανθρωποκτονίας μελών των αντίπαλων ομάδων, καθώς και για προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών και όπλων.


Οι συνομιλίες με την Αντζελα

Ο Ακης Χέλμης, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, φέρεται να προσέγγιζε μαζί με συνεργάτες του άτομα που χρωστούσαν χρήματα στους εντολοδόχους τους και χρησιμοποιώντας απειλές κατά της ζωής τους τούς υποχρέωναν να ξεπληρώσουν το χρέος τους. Ενα από τα άτομα αυτά ήταν και ο επιχειρηματίας Νοράι Σαπουτζιάν. Σύμφωννα με τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες της Αστυνομίας, ο Ακης Χέλμης μιλάει με την Αντζελα Δημητρίου, η οποία του αναφέρει ότι ο επιχειρηματίας της χρωστάει το ποσό των 500.000 ευρώ και δύο πανάκριβα ρολόγια. Στη συνέχεια, ο Ακης Χέλμης, όπως αναφέρουν οι διωκτικές αρχές, παίρνει τηλέφωνο τον Νοράι Σαπουτζιάν για να λυθεί το θέμα.

- Σε κάποιες από τις συνομιλίες μιλάς με τη γνωστή τραγουδίστρια Αντζελα Δημητρίου.
Την Αντζελα την έχω βοηθήσει πάρα πολύ. Της έχω συμπαρασταθεί ακόμα και οικονομικά. Εγώ ουσιαστικά μια εξυπηρέτηση στον κουμπάρο της πήγα να κάνω. Δεν είχα καμία σχέση μαζί της αλλά και με την υπόθεσή της. Αυτά θα τα πει και εκείνη, όταν θα έρθει η ώρα. Τη γνώρισα την εποχή που είχε προβλήματα με τη Δικαιοσύνη, όταν την κατηγορούσαν για κάποιες ακάλυπτες επιταγές. Εμείς πήγαμε στο τμήμα Ασφάλειας Περιστερίου. Εμείς δώσαμε τα χρήματα για να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο. Εγώ και ο κουμπάρος της.

- Στις συνομιλίες όμως φαίνεται μεγάλη οικειότητα μεταξύ σας.
Εκείνη την εποχή, την είχα επισκεφτεί μέχρι και στο νοσοκομείο, όπου είχε νοσηλευτεί, στα νότια προάστια. Δεν είχα να κρύψω αλλά και να φοβηθώ τίποτα απολύτως. Για να καταλάβεις τη σχέση μας, με τον κουμπάρο της έχουμε μεγαλώσει μαζί. Από εκείνη την ημέρα με την Αντζελα μίλησα άλλες δύο φορές στο τηλέφωνο. Ηθελα να μάθω από προσωπικό ενδιαφέρον για την κατάσταση της υγεία της και αυτό είναι όλο. Την έχουν φάει την καημένη.

- Στη συνομιλία όμως που είχες μαζί της εκείνη σου είπε ότι εκτός από τα χρήματα να ζητήσεις από τον πρώην σύντροφό της και δύο ρολόγια.
Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Η Αντζελα ποτέ δεν μου είπε κάτι τέτοιο εμένα προσωπικά. Ποτέ δεν έφτασε σε αυτό το σημείο. Το μόνο που έχω πει εγώ για εκείνη είναι πώς έφτασε η Αντζελα σε αυτό το σημείο να μην έχει λεφτά και να της τα έχουν φάει οι υπόλοιποι. Καμία σχέση με όλα αυτά που λέγονται.

- Δεν ήρθες σε επικοινωνία δηλαδή με τον πρώην σύντροφό της, τον Νοράι Σαπουτζιάν;
Εχει μιλήσει ποτέ ο σύντροφός της μαζί μου; Για ρωτήστε τον να σας πει… Βρείτε τον και πείτε του αν τον έχω ενοχλήσει εγώ ποτέ προσωπικά. Αν τον έχω πάρει έστω και μία φορά στο τηλέφωνο να του ζητήσω κάτι.


Η φιλία με τον Βλαστό

Στη συνέντευξή του ο Ακης Χέλμης μιλάει και για τη φιλία που έχει δημιουργήσει τα δύο τελευταία χρόνια με τον Παναγιώτη Βλαστό, ενώ εκείνος βρίσκεται στις φυλακές. Αναφέρεται στις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε μαζί του όλο αυτό το χρονικό διάστημα, καθώς και στη σχέση που είχε με τον πατέρα τού βαρυποινίτη μέχρι τον θάνατό του τον προηγούμενο μήνα.

- Σε κατηγορούν ότι είσαι το πρωτοπαλίκαρο του Παναγιώτη Βλαστού…
Με έχουν χαρακτηρίσει ο εκλεκτός και το πρωτοπαλίκαρο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα λένε όλα αυτά. Δηλαδή, όποιος είναι φίλος ή γνωστός του Βλαστού πρέπει να είναι οπωσδήποτε και κάτι για εκείνον; Αν είναι δυνατόν. Κάποιοι θέλουν να του χρεώνουν διάφορα αυτού του ανθρώπου και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί…

- Για την ύπαρξη των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών που έχεις μαζί του;
Δεν δέχομαι τίποτα και καλά θα κάνουν όλοι να τις διαβάσουν καλά αυτές τις συνομιλίες για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

- Πόσα χρόνια γνωρίζεις τον Παναγιώτη;
Γνωρίζω τον Παναγιώτη, όπως και τον συγχωρεμένο τον πατέρα του, κοντά δύο χρόνια. Είχαμε κοινό γνωστό, έτσι γνωριστήκαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος του μιλάει ευθύνεται και για κάτι. Αυτός ο άνθρωπος έχει χάσει γονείς και αδέλφια, τραβάει την ταλαιπωρία του όλα αυτά τα χρόνια και τον χρεώνουν και από πάνω. Με έπαιρνε καμιά φορά και μου έλεγε να πάω να βοηθήσω τον πατέρα του στη Σαλαμίνα. Ηταν κακό αυτό; Ας μου πει κάποιος. Πήγαινα και τώρα στο δικαστήριο στον Κορυδαλλό για να τον δω λίγο. Ηταν κακό κι αυτό;

- Γνωρίζεις κάποιους άλλους από την ομάδα;
Όχι, βέβαια, κανέναν άλλο, μόνο φυσιογνωμικά κάποιους. Μόνο τον Παναγιώτη ξέρω και αυτόν τα τελευταία χρόνια. Είχαμε μια επικοινωνία μεταξύ μας αλλά όχι τόσο συχνή όσο την παρουσιάζουν κάποιοι. Αν είναι κακό να μιλάς με τον Βλαστό, τότε η μισή Ελλάδα πρέπει να μπει στη φυλακή. Ο Παναγιώτης έχει βοηθήσει ακόμα και από εκεί που είναι πολύ κόσμο και λυπάμαι όταν βλέπω το όνομά του να μπλέκεται σε τόσο σκληρές υποθέσεις.


Οι εισπράξεις, οι εκρήξεις και η σύλληψη

Ο 38χρονος, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ήταν και ο άνθρωπος που ύστερα από εντολή του Παναγιώτη Βλαστού είχε αναλάβει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα να εισπράττει χρήματα από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων που πουλούσαν προστασία. Μάλιστα, σε όσους από τους καταστηματάρχες δεν είχαν ή απέφευγαν να πληρώσουν η εγκληματική οργάνωση είχε αποφασίσει να προκαλεί με την τοποθέτηση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών μεγάλες υλικές ζημιές στα καταστήματά τους.

- Λένε ότι είσαι ένας από τους εισπράκτορες της οργάνωσης…
Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει ούτε μία απόδειξη γι’ αυτό ούτε μία επώνυμη καταγγελία. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος αλλά ούτε και κάποιος επιχειρηματίας που να επιβεβαιώνει ότι εγώ του έχω πάρει λεφτά. Είμαστε τόσοι προφυλακιστέοι για την υπόθεση αυτή χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει κάποια μαρτυρία ή απόδειξη.

- Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζεις;
Μου αποδίδουν συμμετοχή σε διάφορες εκρήξεις σε μαγαζιά, όπως κατάλαβα, καθώς και για εκβιασμούς επιχειρηματιών. Μα δεν υπάρχει καμία επώνυμη καταγγελία που να κάνει αναφορά στο όνομά μου αλλά ούτε και στο όνομα του Βλαστού. Είναι άδικο να κατηγορούνται έτσι άνθρωποι.

- Στον ανακριτή τι είπες;
Αυτά που λέω και σε σας αυτή τη στιγμή. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Είμαι φυλακή χωρίς βασικά να υπάρχει κάποια μαρτυρία.

- Πώς σε συνέλαβαν;
Εγώ άνοιξα την πόρτα στους αστυνομικούς και όχι, όπως είπαν αργότερα, ότι με έπιασαν στον ύπνο. Στο σπίτι μου, στο Καματερό όπου μένω, ήμουν εκείνη την ώρα μαζί με έναν φίλο μου, που τον έχουν συλλάβει τώρα και εκείνον. Είπαν ότι κάτω από το μαξιλάρι μου έκρυβα χειροβομβίδα και η αλήθεια είναι ότι εγώ τους υπέδειξα το σημείο όπου βρισκόταν η χειροβομβίδα και το όπλο μου. Το όπλο το έχω για προσωπική μου χρήση και ασφάλεια. Για τη χειροβομβίδα θα μιλήσω όταν θα έρθει η ώρα…

- Με τι ασχολείσαι;
Εδώ και είκοσι τρία χρόνια είμαι μαζί με τον πατέρα μου στις λαϊκές αγορές. Είμαι έμπορος, αποδεδειγμένο αυτό.

Πηγή: http://espressonews.gr/
http://pk-news.blogspot.com/2011/04/blog-post_6920.html

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΣΧΕΔΙΑΖΑΝ ΟΙ ΧΟΥΝΤΙΚΟΙ ΤΟ '80!

«Oταν κάποτε γραφτεί από την αρχή η ιστορία της δικτατορίας της 21ης Απριλίου 1967, οι ''συνυπεύθυνοι'' θα βγουν στο ξαναμέτρημα πολύ περισσότεροι από αυτούς που μέχρι τώρα γνωρίζουμε. Oσο για τους εκλεκτούς του καθεστώτος, αυτοί κι αν ξεπερνούν κάθε προσδοκία, αφού πλήθος ήταν εκείνοι που εξασφάλισαν ανέξοδα μία ταυτότητα δημοκράτη-αντιστασιακού και μερικοί εξ αυτών δεν δίστασαν να ευωχούνται και να δεξιώνονται στο Προεδρικό Μέγαρο κάποιους Ιούλιους της μαύρης μνήμης για να γιορτάσουν περιχαρείς την επάνοδο της δημοκρατίας τρώγοντας αστακοκαραβίδες».Με αυτά τα σκληρά λόγια ο συγγραφέας και ερευνητής Δήμος Λεβιθόπουλος, εμπνευστής και δημιουργός του περίφημου ιστορικού αρχείου «Γεώργιος Λεβιθόπουλος», μιλάει στο «Eθνος της Κυριακής» για την 44η επέτειο της απριλιανής δικτατορίας.

Απόδραση από τον Κορυδαλλό σχεδίαζαν οι χουντικοί το '80!

Στις 21 Απριλίου του 1967 η Ελλάδα μπήκε στον γύψο. Ο κ. Λεβιθόπουλος ισχυρίζεται ότι τα αρχεία και τα ντοκουμέντα που βγήκαν στο φως δεν είναι παρά το ένα τοις χιλίοις όσων έλαβαν χώρα κατά την 7χρονη δικτατορία.

«Η περίπτωση της δικτατορίας εξελίχθηκε τελικά σε ένα δια-δικαστικό και κοινωνικό θρίλερ, του οποίου γνωρίζουμε μόνο το ρεπορτάζ, όχι όμως και την ιστορία. Ενα καθεστώς αυταρχικό δημιουργεί δύο εκκολαπτήρια.

Το πρώτο αθέλητα, το άλλο ηθελημένα. Ενα αγωνιστών και ένα χαφιεδοκολάκων. Λέω, λοιπόν, καθαρά και ξάστερα ότι υπάρχουν πολλοί άγνωστοι, εντελώς άσημοι αγωνιστές που η προσφορά τους και οι κακουχίες τους ξεπερνούν το πλέον απερίγραπτο μυθιστορηματικό μεγαλείο. Ολοι αυτοί θα άξιζαν να γίνουν βιβλία, κινηματογραφικά σενάρια και γιατί όχι και υπουργοί. Τώρα την ακριβώς αντίθετη σκέψη την αφήνω στη δική σας δημιουργική φαντασία», μας λέει χαρακτηριστικά.

Δεν ήταν μόνο οι γνωστοί από τους... μνημειώδεις λόγους τους και από τα ατέλειωτα «επίκαιρα» του κινηματογράφου οι πρωταγωνιστές της δικτατορίας. Υπήρχαν και αυτοί που δρούσαν εντελώς στο σκοτάδι και παρασκηνιακά αναλαμβάνοντας καθήκοντα και αποστολές υπερυπουργών. Δεν ήταν απλώς οι στυλοβάτες του καθεστώτος τύπου Τομ Πάπας κ.λπ.

Υπουργοί «μπαλαντέρ»
Μιλάμε για πανίσχυρους «υπουργούς» μπαλαντέρ, εμφανίζονταν ως οι από μηχανής θεοί σε κάθε λογής καταστάσεις. Διεθνείς σχέσεις, εμπόριο όπλων, πετρέλαιο κ.λπ.

Και ασκούσαν τη «γοητεία» τους διαθέτοντας ισχυρές διασυνδέσεις σε κυκλώματα κυρίως του εξωτερικού, με τεράστιες οικονομικές και πολιτικές επιρροές.

«Ο παρ' ολίγον και τύποις υπουργός -ακόμη και πρωθυπουργός- Νικόλαος Φαρμάκης δεν είναι γνωστός στον πολύ κόσμο για τα υψηλά καθήκοντά του στην κυβέρνηση Παπαδόπουλου, αναλαμβάνει ωστόσο να ξεμπλοκάρει 4 πολεμικά αεροσκάφη από την Αμερική προς την Ελλάδα, παίζει πολύ σημαντικό παρασκηνιακό ρόλο σε όλη την εξέλιξη του Κυπριακού, συνομιλεί με «πετρελαιάδες» και στηρίζει από την πρώτη μέρα τον Παπαδόπουλο, παρά το ότι ο ίδιος ήταν "άνθρωπος του παλατιού"», λέει ο Δήμος Λεβιθόπουλος.

Το απόγευμα της 21ης Απριλίου τον καλεί ο Παπαδόπουλος να ορκιστεί υπουργός. Ο τέως βασιλιάς του το αρνείται, πιθανόν για να μην εκτεθεί περισσότερο το παλάτι για συνεργασία με τους πραξικοπηματίες.

Αλλά και ο Ελληνοαμερικανός, ονόματι Π. Κρίστοφερ, πρώην δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο, παίζει ρόλο όχι απλού διαμεσολαβητή, αλλά υπουργικό. Προσωπικός φίλος του Νίξον, τον συναντά συχνά στο ξενοδοχείο Πλάζα και με σύνδεσμο τον Μ. Κωττάκη, διευθυντή του διπλωματικού γραφείου του υπουργού Εξωτερικών Πιπινέλη, προσπαθεί να διασυνδέσει τους συνταγματάρχες με το μελλοντικό πρόεδρο των ΗΠΑ.

Μάλιστα, προτείνει το δικηγορικό γραφείο του Νίξον -όλα αυτά έναν χρόνο πριν από την εκλογή του- να αναλάβει την υπεράσπιση των υποθέσεων της Ελλάδας σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο της Ουάσιγκτον αντί 300.000 δολαρίων ετησίως.

Εκτός όμως από αυτούς, στον κατάλογο των «υπερυπουργών» είναι και άλλοι, όχι πολλοί μα ισχυροί και ως εκ τούτου εκλεκτοί. Πίτερ Δάνος, Λ. Μέντης και άλλοι.

Το αρχείο

Εμπνευστής και δημιουργός του περίφημου ιστορικού αρχείου «Γεώργιος Λεβιθόπουλος», στο οποίο διασώζονται ανεκτίμητης ιστορικής αξίας ντοκουμέντα της πρόσφατης ιστορίας της Ελλάδας από το κίνημα του 1935 έως και την προδοσία της Κύπρου το 1974, ο Δήμος Λεβιθόπουλος εδώ και 20 χρόνια δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να δημιουργεί ένα ταμείο ιστορικών στοιχείων-ντοκουμέντων που η απλή παράθεσή τους αρκεί για να γράψει την Ιστορία -οι ιστοριογράφοι περιττεύουν... Δύο δεκαετίες χρειάστηκαν για να δημιουργήσει το αρχείο του, στο οποίο έχει δώσει το όνομα του αντιστασιακού πατέρα του. Σε αυτό, συμπεριλαμβάνονται έγγραφα και ντοκουμέντα, επιστολές, απόρρητα μυστικών υπηρεσιών από τα άδυτα του στρατιωτικού καθεστώτος, ικανά να προκαλέσουν ρίγη συγκίνησης ακόμη και στον πιο αδιάφορο... Το 2012 το αρχείο θα είναι έτοιμο να αναρτηθεί στο Διαδίκτυο .

Αρχίζει η αντίσταση
Συνθήματα, προκηρύξεις, ένα πλοίο για τη Γυάρο και πογκρόμ αριστερών

Σαρώνουν τους δρόμους
Οταν αρχίζει κάθε μορφή καταπίεσης, αμέσως αρχίζει και η αντίσταση. Ετσι, από τις πρώτες κιόλας ημέρες της χούντας, εμφανίζονται στον τοίχο συνθήματα και οι πρώτες χειρόγραφες ή πολυγραφημένες προκηρύξεις. Από οργανώσεις μικρές -έως και οικογενειακές- ή και μεγαλύτερες. Το καθεστώς δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια, δίνουν εντολή, κάθε αστυνομικό τμήμα στην περιοχή της ευθύνης του να σαρώνει τις πρώτες κυρίως πρωινές ώρες τους δρόμους και να εντοπίζει τέτοια ενοχλητικά για τους συνταγματάρχες χαρτιά, μικρά, αλλά που προκαλούσαν μεγάλο πονοκέφαλο.

Οι επικίνδυνοι στα «σύρματα»
Πρώτο μέλημα των πραξικοπηματιών είναι να ρίξουν στα «σύρματα» κατά την παλιά πάγια τακτική αυτούς που θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή. Από τις πρώτες ώρες γίνεται ένα πογκρόμ αριστερών και δημοκρατών από όλους τους πολιτικούς χώρους και όλη η Ελλάδα γίνεται στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ομως ο Γολγοθάς λέγεται Γυάρος. Με το ανωτέρω σήμα, συγκεκριμένα πλοία λαμβάνουν εντολή να καταπλεύσουν στα λιμάνια πόλεων της χώρας και να επιβιβάσουν τους θεωρούμενους «αναρχικούς» για να τους πάνε εξορία στη Γυάρο. Εκεί τους περίμενε η γνωστή... αναμόρφωση.

Αρνηση συσσιτίου Κύρκου - Ιωαννίδη
Οι φυλακισμένοι, εκτοπισμένοι εξόριστοι στις περισσότερες φυλακές της χώρας, αρνούνται την 21η Απριλίου, μαύρη επέτειο της κατάλυσης της δημοκρατίας, να δεχθούν φαγητό, ακόμα και νερό. Ανάμεσά τους, ονόματα που θα παίξουν αργότερα σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου, όπως ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Φοίβος Ιωαννίδης.

Οι έγκλειστοι χουντικοί
Τον χειμώνα του '80 σχεδίαζαν απόδραση από τον Κορυδαλλό

Μια ομάδα έγκλειστων αξιωματικών του σκληρού πυρήνα της δικτατορίας είχε καταστρώσει σχέδιο απόδρασης μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού. Φαίνεται απίστευτο, αλλά προκύπτει από την αλληλογραφία Παττακού - Λεβιθόπουλου και σώζεται μέχρι σήμερα και το σχέδιο.

Παττακός, Ντερτιλής και άλλοι, τον χειμώνα του '80 είχαν τεθεί επικεφαλής και μερικών άλλων και ετοίμαζαν μυστικά το κόλπο μιας μεγάλης απόδρασης. Και όλα αυτά παρά τις συστάσεις Παπαδόπουλου που απείχε λέγοντάς τους πως αν γλιτώσουν από τις σφαίρες των φρουρών, το πολύ να φτάσουν ώς το νοσοκομείο της φυλακής με σπασμένα μέλη.

Το «σχέδιο ενεργείας» εντελώς μυστήρια φτάνει στα αυτιά της διεύθυνσης των φυλακών και, όπως είναι φυσικό, γίνεται χαμός. Αμέσως αρχίζουν και έριδες μεταξύ επίδοξων δραπετών για τη διαρροή που πιθανά οφείλεται σε στημένο αυτί κάποιου αρχιφύλακα. Παλιές μέθοδοι και μην ξεχνάμε ποιοι ήταν οι πρώτοι διδάξαντες του και οι τοίχοι έχουν αυτιά.

Ο ίδιος ο Παττακός γράφει σε απόρρητη επιστολή του: «Μου προετάθη υπότινος των συνεγκλήστων η απόδρασις ως γενναία πράξις και επιτρεπτή επιβαλλομένη υπό τον στρατιωτικόν κανονισμόν προς δικαίωσιν του αγώνος μας. Ηρχισα να μελετώ και να σχεδιάζω. Ευρήκα λύσεις τινάς, δεν ευρέθη ευκαιρία έντιμος. Ευρεθείς εις κλούβαν από αεροδρομίου Χανίων προς φυλακάς Χανίων, μου εγένετο πρότασις να αποδράσω υπό συνοδεύοντός με στην κλούβα ενοματάρχου... Απέρριψα την πρόταση ως ήτο φυσικόν».
http://prezatv.blogspot.com/2011/04/80_17.html

Βόμβα Σημίτη: στη πολιτική Παπανδρέου " Αναδιάρθρωσης του χρέους το συντομότερο δυνατόν"

Ο Κώστας Σημίτης δηλώνει στο αυριανό ''Βήμα της Κυριακής'' 'Η αναδιάρθρωση του χρέους θα απελευθερώσει δυνάμεις'': και συνεχίζει''Η αναδιάρθρωση μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες και δεν είναι σκόπιμη όταν η χώρα είναι απροετοίμαστη και σε αδυναμία να ελέγξει τις επιπτώσεις. Όμως, μία καλά προετοιμασμένη αναδιάρθρωση θα βελτιώσει ουσιαστικά τη θέση μας. Η Ελλάδα θα πρέπει να προχωήσει σε αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους το συντομότερο δυνατόν σε συνεννόηση με τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση."

"Από την αναδιάρθρωση δεν κινδυνεύουν οι καταθέσεις των πολιτών στις τράπεζες και εκτιμώ πως ακόμα και αν η Ελλάδα υποστεί μία 20ετή δοκιμασία σκληρής λιτότητας για να ..........
αποφύγει την αναδιάρθρωση, τίποτα δεν εγγυάται ότι θα επιτύχει την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, αφού, 'είναι επιπόλαιο να ελπίζουμε ότι τα επόμενα 20 χρόνια δεν θα προκύψουν οικονομικές αναταραχές, νομισματικές κρίσεις, ανατιμήσεις του πετρελαίου που θα έχουν ως αποτέλεσμα να αναπαράγονται οι κρίσεις''.
" Οι Έλληνες δεν θα πρέπει να ζήσουν για 20 χρόνια σε κατάσταση συνεχών δυσκολιών, λόγω των υψηλών επιτοκίων, που συμφωνήθηκαν σε κατάσταση κρίσης, ενώ επισημαίνει πως''η αναδιάρθρωση δεν είναι πανάκεια για αυτό και δεν παύει η αναγκαιότητα προσαρμογής προς τους κανόνες των συνθηκών για το δημόσιο χρέος και το έλλειμα, ούτε απαλάσσεται η Ελλάδα από το μνημόνιο και τις άλλες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει''.

Η θέση αυτή του Κώστα Σημίτη όχι απλά έρχεται σε αντίθεση με όσα ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες ο Πρωθυπουργός αλλά ουσιαστικά τα δυναμιτίζει όπως βάζει ''μπουρλότο'' πλέον στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ

zimotirio

Παρασκευή 15 Απριλίου 2011

Πέθαναν από αγάπη τρία δελφίνια στη Ρόδο


Συγκλονίζει ο ταυτόχρονος θάνατος τριών δελφινιών στις δυτικές ακτές της Ρόδου με τους επιστήμονες να κάνουν λόγο για πράξη αυτοθυσίας και αλληλεγγύης.

Τα θηλαστικά δεν έφεραν εξωτερικά τραύματα ή χτυπήματα και εικάζεται ότι τα δύο δελφίνια βγήκαν στις ακτές και τελικά ξεψύχησαν στην προσπάθειά τους να συμπαρασταθούν στο τρίτο δελφίνο το οποίο επίσης κατευθύνθηκε προς την ακτή, αντιμετωπίζοντας ενδεχομένως κάποιο παθολογικό πρόβλημα.

Τα τρία δελφίνια βρέθηκαν νεκρά στις ακτές Σορωνής, Καλοβαρδών και Σκάλας της δημοτικής ενότητας Καμείρου.

Όπως εξηγεί στο "Έθνος" ο βιολόγος-ωκεανογράφος, Βασίλης Ποδιάδης, "υπάρχουν περιπτώσεις που δελφίνια, λόγω της κοινωνικής δομής των πληθυσμών τους, ακολουθούν κάποιο άρρωστο δελφίνι και αυτό τα οδηγεί στην παραλία".
NOOZ.GR

Charlie Chaplin Google Doodle


Από την Google για τα 122 χρόνια από τη γέννηση του Τσάρλι Τσάπλιν

Πέμπτη 14 Απριλίου 2011

Κωδική ονομασία: επιτροπές...


Οι τριακόσιοι της Βουλής, παρά την μείωση που υπέστησαν στην βουλευτική τους αποζημίωση λόγω μνημονίου, φαίνεται τελικά ότι έχουν βρει τον τρόπο τους να καλύψουν τη χασούρα, αν δεν βγαίνουν και κερδισμένοι από πάνω.

Όπως γράφει το tsantiri
Κωδική ονομασία Αποστολής: Επιτροπές...

Τετάρτη 13 Απριλίου 2011

Τα ΜΑΤ μηνύουν την ηγεσία τους.


Οι αστυνομικοί μήνυσαν την ηγεσία τους. Μετά από αρκετές "διαβουλεύσεις", διασκέψεις, συσκέψεις και πιέσεις μεταξύ συνδικαλιστικών εκπροσώπων και επικεφαλής των δυνάμεων, όπως φαίνεται εκτός από τις ούτως ή άλλως δεδομένες κι ανυπέρβλητες αδιέξοδες λύσεις στο θέμα της Κερατέας, η ηγεσία προσκρούει πάνω σ' ένα ακόμα απρόβλεπτο κι ... αχαρτογράφητο σκόπελο.

Από tenekedoupoli

Το bloko με κατ' επανάληψη αναρτήσεις επισήμανε τη δυσαρέσκεια των υπηρετούντων για τα χαοτικά ελλείμματα στα "υψίπεδα" της διοικητικής μέριμνας και κυρίως της ασφάλειας, με συνέπεια να εξετάζουν εδώ και δύο εβδομάδες το ενδεχόμενο υποβολής μηνύσεων στην ηγεσία για...
έκθεση σε κίνδυνο των αστυνομικών των ΜΑΤ που διατίθενται στα μέτωπα της Κερατέας, ενώ βρίσκονται στα πρόθυρα μιας πρωτοφανούς στα χρονικά στάσης.

Το έγγραφο με το οποίο θεμελιώνεται η ρήξη από τα πάνω προς τα κάτω και το οποίο αναρτήθηκε στο σάιτ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, έχει ως εξής:

11 Απριλίου 2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΗ Δ.Α.Ε & ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 048

Προς :
Διευθυντή Υ.Α.Τ.
Ταξίαρχο κ. ΚΟΖΥΡΑΚΗ Στέφανο

Κοιν :
-Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττική
Υποστράτηγο κ. ΛΙΟΥΚΑ Ιωάννη

-Διευθυντή Δ.Α.Ε.
Υποστράτηγο κ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟ ΣπυρίδωναΚύριε Ταξίαρχε,


Με το υπ’ αρίθμ. 9009/21/11-α έγγραφό σας, μας γνωστοποιείτε ότι χορηγούνται «όπως πάντοτε» οι ανάλογες ημερήσιες αναπαύσεις για τις παραπάνω ώρες εργασίας του αστυνομικού προσωπικού σας.


Κύριε Ταξίαρχε,


Μέχρι σήμερα και ενώ έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από την απάντησή σας, δεν έχετε προβεί σε καμία ενέργεια ώστε να δώσετε τις δικαιούμενες απαλλαγές στο αστυνομικό προσωπικό σας βάσει των παραπάνω ωρών εργασίας τους καθώς και τις ημερήσιες αναπαύσεις που χορηγήθηκαν με την υπ’ αρίθμ. 6005/8/14 από 20-1-2011 διαταγή του Αρχηγείου.

Επιπλέον:

Παραβιάζετε το Π.Δ. 394/2001 καθώς, σε αρκετές περιπτώσεις δεν χορηγείτε στο αστυνομικό προσωπικό σας τις προβλεπόμενες εβδομαδιαίες ημερήσιες αναπαύσεις διαθέτετε αυτό σε δύο αλλαγές (βάρδιες) μέσα στο ίδιο ημερολογιακό 24ωρο, κάνετε συμψηφισμό των ωρών εργασίας μεταξύ 2-3 εβδομάδων και δεν ανακοινώνεται η εκτέλεση υπηρεσίας της επομένης μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει το παραπάνω Π.Δ.

Παραβιάζετε την Υπουργική Απόφαση 7001/2/157-1ζ, καθώς διασπάτε τις διμοιρίες σε υποομάδες 3-4 ατόμων χωρίς να έχουν καμία υποστήριξη και αλληλοκάλυψη μεταξύ τους θέτοντας το προσωπικό σας σε άμεσο κίνδυνο για τη σωματική τους ακεραιότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι επιθέσεις που δεχτήκανε οι αστυνομικοί στα βουνά της Κερατέας.


Κύριε Ταξίαρχε,


Για το λόγο αυτό η Ένωσή μας ως έχει υποχρέωση προς τους συναδέλφους μας θα καταθέσει άμεσα μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την παραβίαση των Νόμων και των Π.Δ. καθώς και για την έκθεση σε κίνδυνο της ζωής των συναδέλφων.

Για το Δ.Σ.

- Ο - - Ο -
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης ΚΡΙΚΕΤΟΣ Σπήλιος

Ποδηλατοκαίρι


Ανεβαίνω βουνά, κατεβαίνω λόφους
σκοτώνω δράκους, γεννώ βατράχια
χτίζω ευτυχία
κατοικώ μοναξιά.

(από Μαύρος Γάτος)

Τρίτη 12 Απριλίου 2011

Φρίκη αυτοκτονία 13χρονης, διερευνώνται οι αιτίες.


Σε συναγερμό η ΕΛ.ΑΣ για ένα 13χρονο κορίτσι που βρέθηκε κρεμασμένο - Ήταν αυτοκτονία σύμφωνα με τον ιατροδικαστή


- Η αστυνομία ψάχνει στο Διαδίκτυο την αιτία της τραγικής ενέργειας
- Το μικρό κορίτσι πριν αυτοκτονήσει είχε διαγράψει όλα τα αρχεία της από τον υπολογιστή
- Χαρακτηριστικό της απόγνωσης του κοριτσιού ήταν ότι νωρίτερα είχε κουρέψει τα μαλλιά του
- Ο εισαγγελέας ζητά στοιχεία και τηλέφωνα υπαλλήλων εταιρειών ίντερνετ και κινητών
Η τραγωδία ενός 13χρονου κοριτσιού που προ ημερών επέλεξε για αδιευκρίνιστους ακόμα λόγους να δώσει πρόωρο τέλος στη μικρή διάρκειας ζωούλα της, προκάλεσε κόκκινο συναγερμό στην Αστυνομία.
Το άτυχο κοριτσάκι, βρέθηκε πνιγμένο με αυτοσχέδιο βρόχο που κατά την αστυνομία και τον ιατροδικαστή Πειραιά που διενήργησε τη νεκροτομή, τύλιξε το ίδιο γύρω από το λαιμό του.
Ειδικοί ψυχολόγοι μιλούν για περιστατικό με χαρακτηριστικά... αρχαίας τραγωδίας. Ήταν τέτοιου μεγέθους η απόγνωση που το κυρίευσε, ώστε πριν προβεί στο μοιραίο απονενοημένο διάβημα, έκοψε τα μαλάκια του.
Το αξιοπερίεργο ωστόσο κι αυτό που προκάλεσε τον αστυνομικό συναγερμό ήταν πως πριν δώσει τέλος στη ζωή του, το κοριτσάκι μπήκε στον υπολογιστή και διέγραψε όλα τα αρχεία.
Αυτό που αποτελεί ένα από τα ζητούμενα της έρευνας ως εκ τούτου είναι για ποιο λόγο έγινε η διαγραφή και ποια αρχεία ήθελε να εξαφανιστούν με δεδομένο ότι δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο ιδιόχειρο σημείωμα.
Εκφράζονται φόβοι, που η πρόοδος της έρευνας θα καταδείξει εάν είναι βάσιμοι ή όχι, πως το τραγικό παιδί είχε δημοσιοποιήσει στο ίντερνετ την πρόθεση του, χωρίς κανείς να μπορέσει ν' αποτρέψει την αυτοκαταστροφική πράξη.
Μέχρι να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίες και μέχρι να ολοκληρωθεί η εξερεύνηση του υπολογιστή στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, καλά ενημερωμένες πηγές σημειώνουν πως μετά από εισαγγελική έγκριση, απεστάλησαν σημειώματα σε όλες τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών ίντερνετ και κινητής τηλεφωνίας να γνωστοποιούν στις αρχές και κυρίως στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τα στοιχεία ταυτότητας και τα τηλέφωνα επικοινωνίας με κάθε υπάλληλο νυχτερινής βάρδιας, προκειμένου όταν προκύψει ανάγκη, να κινούνται ταχύτητα οι διαδικασίες άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών.

www.newsit.gr πηγή

Η τεκμηρίωση της απιστίας είναι επιστημονική.


Μην κατηγορείτε πλέον τους άπιστους άνδρες. Η επιστήμη έρχεται να τους δικαιώσει!...
Ακόμη και αν σας απατά, φροντίζει για το καλό της οικογένειας. Τους απόγονους...


Σε όλον τον κόσμο η συζήτηση περί μονογαμίας ή πολυγαμίας καταλήγει πάντοτε σε αδιέξοδο! Στη Δύση βέβαια έχει επικρατήσει η άποψη ότι η μονογαμία έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα. Αυτήν την άποψη έρχεται να ανατρέψει τώρα η επιστήμη και συγκεκριμένα μία μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση της BioMed Central, BMC Evolutionary Biology.


Το συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι τα σπερματοζωάρια από τα... αλανιάρικα ποντίκια είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά στον αγώνα για τη γονιμότητα.


Η Dr Renée Firman, από το Centre for Evolutionary Biology, του Πανεπιστημίου της Western Australia, χρησιμοποίησε ποντίκια που ζουν σε σπίτια για να αποδείξει ότι εκείνα τα οποία ήταν πολυγαμικά, διέθεταν σπερματοζωάρια πολύ πιο ζωηρά και κινητικά στον δρόμο προς τη γονιμοποίηση από ότι τα αρσενικά μονογαμικά.


12 γενεές πονικών συνέκρινε η Dr. και έβαλε τις θηλυκές να ζευγαρώσουν και με τα πολυγαμικά και με τα μονογαμικά. 53% των θηλυκών γονιμοποιήθηκαν και εξ αυτών το 33% από τα σπερματοζωάρια των πολυγαμικών ποντικιών, έναντι 14% από τα σπερματοζωάρια των μονογαμικών.


Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι δεν είχε καμμία σημασία το πιο από τα ποντίκια ζευγάρωσε πρώτο (πολυγαμικό ή μονογαμικό).


Φαίνεται λοιπόν, ότι στη Δύση ίσως πρέπει να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας περί μονογαμίας και πολυγαμίας, καθώς όπως φαίνεται, τουλάχιστον στα ποντίκια, όσες περισσότερες παρτενέρ αλλάζει το αρσενικό, τόσο πιο πολύ δυναμώνει το σπέρμα του και γίνεται πιο γόνιμο.

Beth Hart am i the one

http://areyoureadytorockmyblog.blogspot.com/

Δευτέρα 11 Απριλίου 2011

Εξέγερση στον Κορυδαλλό.Φωτιές, αστυνομία, σειρήνες, πανικός!

Μεγάλη ΕΞΕΓΕΡΣΗ - αναταραχή στις φυλακές, φωτιά ΤΩΡΑ.

περισσότερα tenekedoupoli

Ναύπακτος: Πεζοδρόμια μόνο για αυτοκίνητα στην οδό Μεσολογγίου !


Είναι γεγονός ότι η παράνομη στάθμευση δημιουργεί προβλήματα στη ροή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων μέσα στους δρόμους της Ναυπάκτου.
Προφανώς αυτό θα σκέφθηκαν οι «προνοητικοί» ιδιοκτήτες των οχημάτων και τα τοποθέτησαν πάνω στο πεζοδρόμιο της οδού Μεσολογγίου.
Αυτό που δεν σκέφτηκαν είναι σίγουρα τους πεζούς, που ελλεί­ψει πεζοδρομίου, τους αναγκάζουν να κατέβουν και να περπατή­σουν στο οδόστρωμα βάζοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα, ειδικά οι σε μεγαλύτερη ηλικία βρισκόμενοι.
Επίσης δεν σκέφθηκαν ότι καταστρέφουν τα ίδια τα πεζοδρόμια, μετατρέποντας αυτά σε παγίδες για τους πεζούς.
Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, αυτοί οι ίδιοι που κατά καιρούς τα χρησιμοποιούν για να σταθμεύουν τα οχήματά τους, είναι οι δια­μαρτυρόμενοι για την απαράδεκτη κατάστασή τους!
Όπως βολεύεται τελικά ο καθένας, αρκεί να κάνει τη δουλειά του. Αναλόγως δε της θέσης που βρίσκεται διαμαρτύρεται και αγανακτεί κατά το δοκούν.

perifereianews

Κυριακή 10 Απριλίου 2011

Προσοχή! Τα UFO υπάρχουν.


Ύπαρξη UFO με σφραγίδα FBI

Η αλήθεια είναι κάπου εκεί έξω... και τα σημειώματα του FBI έδιναν και έπαιρναν για τα ιπτάμενα αντικείμενα. Περιγραφές ιπτάμενων δίσκων και εξωγήινων σε έγγραφα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο (pics)
news247.gr

Inside Job - Στημένη Δουλειά: Το Χρονικό της Κρίσης


Αποκαλυπτικό κινηματογραφικό μανιφέστο, το «Inside Job» επιχειρεί να εκθέσει τη σοκαριστική αλήθεια πίσω από την οικονομική κρίση που εξαπλώθηκε παγκοσμίως σαν επιδημία το 2008. Tο οικονομικό ολοκαύτωμα με ζημιές πάνω από 20 τρισεκατομμύρια δολάρια οδήγησε εκατομμύρια ανθρώπους να χάσουν την περιουσία, τα σπίτια και τις ζωές τους. Μέσα από εκτεταμένη έρευνα και συνεντεύξεις με ισχυρά οικονομικά στελέχη, πολιτικούς και δημοσιογράφους το ντοκιμαντέρ εξιστορεί την παρακμή του καπιταλιστικού μοντέλου και την ταυτόχρονη άνθηση ενός ολόκληρου μηχανισμού εξαπάτησης και αισχροκέρδειας, αποκαλύπτοντας συγχρόνως τις διαβρωτικές σχέσεις που διέφθειραν την πολιτική εξουσία.
Θέλετε να μάθετε ποιοι είναι οι πραγματικοί υποκινητές της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης; Δείτε τους σε αυτό το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ που ρίχνει φως κάτω απ’ το τραπέζι, ξεμπροστιάζοντας χωρίς έλεος την απληστία της Γουόλ Στριτ και των golden boys της Goldman sucks.

Σκηνοθεσία: Charles Ferguson
Σενάριο: Chad Beck, Adam Bolt
Ηθοποιοί: Matt Damon, William Ackman, Daniel Alpert, Daniel Alpert

Trailer:

Μαθητές φύτεψαν 15.000 δέντρα στη Χαλκίδα

Ολοκληρωθηκαν με απολυτη επιτυχια οι αναδασωτικες ενεργειες του δασαρχειου Χαλκιδας για την φυτευτικη περιοδο 2010-2011 με τη στηριξη των οικειων αναγκαστικων συνεταιρισμων Θεολογου και Βαθεος, με την βοηθεια της πρωτοβαθμιας και δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης τη συμμετοχη συλλογων της περιοχης -ορειβατικος, εθελοντικος δασοπυροσβεστων Ψαχνων, μοτο κρος, 4χ4 κ.λ.π-καθως και...
την πολυτιμη βοηθεια των Δημων Χαλκιδεων και Διρφυων-Μεσσαπιων.
Την περιοδο αυτη στην ευρυτερη περιοχη της Χαλκιδας φυτευτηκαν περιπου 15.000 κουκουναριες, κυπαρισσια, δρυς, δαφνες,κ.λ.π.
Ευχαριστουμε ολους οσους βοηθησαν στο εργο μασ και ευελπιστουμε σε μεγαλυτερη προσπαθεια και στηριξη την επομενη χρονια.
αΠό sibilla

Δελτίο blogger ανά 6 ώρες για ένα κομμένο πεύκο στον Κορυδαλλό.


ΓΙΑΤΙ ΚΟΠΗΚΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΥΚΟ; (4ο δελτίο (ΜΗ) ενημέρωσης για το πεύκο).

Από korydallos-tenekedoupoliΑθηνάς και Αβέρωφ ΚορυδαλλόςΗ σημείωσή μου στο facebook για το μη δικαιολογημένο κόψιμο του πεύκου.

Την Παρασκευή το μεσημέρι, της 1ης Απριλίου 2011, το απόγευμα, στον Κορυδαλλό, στην οδό Αθηνάς και Αβέρωφ - γωνία, ένα μεγάλο, υγιές και αρκετών ετών πεύκο πέφτει κομμένο από πριόνι συνεργείου της υπηρεσίας πρασίνου, γίνεται κομμάτια και φορτώνεται σε φορτηγάκι, χωρίς καμία εξήγηση...

Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών εκατοντάδες δένδρα μέσα στην πόλη μας χάθηκαν με τον ίδιο τρόπο. Άλλοτε δόθηκε κάποια εγήγηση καιι άλλοτε δεν ασχολήθηκε κανείς.

Η συγκεκριμένη ενέργεια έχει φωτογραφηθεί, δεν γνωρίζω όμως αν υπάρχουν μαρτυρίες και φωτογραφίες κατά την ώρα της κοπής και δεν γνωρίζω αν δόθηκε κάποια εξήγηση στους γείτονες που προφανώς θα αναρωτήθηκαν.

Βέβαια, πολλές φορές, οι "γείτονες του δένδρου", δεν είναι άσχετοι με το γεγονός της κοπής, αφού είναι γνωστό ότι μικρά συμφέροντα και επιδιώξεις παρεμβαίνουν. Ενα δένδρο μέσα στην πόλη, πολλές φορές για αυτούς που ζούν δίπλα του, γίνεται περισσότερο ενοχλητικό παρά ωφέλιμο.

Γιατί κόπηκε αυτό το πεύκο;

Το γεγονός αυτό, καταγράφηκε από το ιστολόγιο ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ λίγη μόλις ώρα μετά εδώ

http://xilieseikones.blogspot.com/2011/04/blog-post.html

και έγινε μεγάλη αναπαραγωγή από πολλά blog (σιββιλα, neagenia, korydallos.blogspot, http://peireotikosteki.org/ και άλλα).

Το ιστολόγιο που διατηρώ με το ψευδώνυμο tenekedoupoli αναπαρήγαγε επίσης το γεγονός.

http://mirmigi.blogspot.com/2011/04/blog-post_1937.html

Αυτή τη φορά όμως πρέπει να πάρουμε μια απάντηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει κανείς σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα.

Σκέφτηκα, κάθε 6 ώρες να τους ρωτάω από το ιστολόγιο και από το facebook.

Όποιος θέλει, μπορεί να ρωτάει και αυτός.


ΥΓ αναφέρονται όλα τα σημεία όπου αναρτήθηκε το θέμα

ΑΝΑΡΤΗΣΑΝ για το θέμα αυτό:
http://korydallos.blogspot.com/2011/04/blog-post_4598.html

http://xilieseikones.blogspot.com/2011/04/blog-post.html

http://neagenia-neagenia.blogspot.com/2011/04/blog-post_3974.html

http://peireotikosteki.org/2011/04/4077/

http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/2011/04/blog-post_4521.html

http://peiraiasmono.blogspot.com/2011/04/blog-post_5019.html

ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά !!!

ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

anarxazante

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απόπειρας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, την κατάθεση της αίτησης ρύθμισης οφειλών στο Ειρηνοδικείο και την
απόπειρα δικαστικού συμβιβασμού, και με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω διαδικασία αποβεί ατελέσφορη, σειρά έχει η δικαστική ρύθμιση των οφειλών του φυσικού προσώπου που υπάγεται στο νόμο 3869/2010.
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ως άνω νόμου, αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτών του, ο Ειρηνοδίκης, λαμβάνοντας υπόψιν τα κάθε φύσεως εισοδήματά του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου και σταθμίζοντάς τα με τις βιοτικές ανάγκες του ίδιου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του (σε βαθμό που προφανώς δεν πρέπει να υποσκάπτεται η αξιοπρεπής διαβίωση της οικογένειας), τον υποχρεώνει να καταβάλλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα 4 ετών ορισμένο ποσό για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του συμμέτρως κατανεμόμενο.
Στη συνέχεια, παρέχονται από το νόμο ορισμένες δικλείδες αναπροσαρμογής της μηνιαίας δόσης, αν συντρέχουν ορισμένες παράμετροι ή γεγονότα στο πρόσωπο του εκάστοτε οφειλέτη. Έπειτα, γίνεται αναφορά στη διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη καθώς και στη δυνατότητα προστασίας της κύριας ή μοναδικής του κατοικίας που του παρέχεται από το νόμο με την καταβολή, σε μεγαλύτερο βέβαια χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει την εικοσαετία, τοκοχρεολυτικών δόσεων που μπορούν να φτάνουν μέχρι και το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου που αποτελεί την κύρια ή μοναδική κατοικία του οφειλέτη. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα και για χορήγηση στον οφειλέτη περιόδου χάριτος.
Ο εν λόγω νόμος, ο οποίος αποτελεί κάτι καινούργιο και ακόμα αδοκίμαστο για τη χώρα μας, παρέχει αδιαμφισβήτητα πολλά οφέλη στους οφειλέτες, αφού μετά την πάροδο της τετραετίας ή της παραπάνω περιόδου, σε περίπτωση προστασίας της κύριας ή μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη, προβλέπεται απαλλαγή από το υπόλοιπο των χρεών του, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της δυνατότητας προστασίας της κύριας κατοικίας του. Επιπλέον, η προσαρμογή των δόσεων σύμφωνα με τις βιοτικές ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη ανά περίπτωση συγκαταλέγεται επίσης στα θετικά της διαδικασίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου για τον ως άνω νόμο.

Aπο: .nomosfera

Στην ουρά για το εφάπαξ 38.000 Δημόσιοι Υπάλληλοι


Σε οικονομικό «αδιέξοδο» βρίσκεται το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, όπου έφτασαν τις 38.000 οι αιτήσεις για το εφάπαξ.
Κατερίνα Κοκκαλιάρη

sotiras
Αυτήν τη στιγμή ο χρόνος αναμονής προσεγγίζει τα δύο χρόνια, ενώ η «μαύρη τρύπα» του ασφαλιστικού φορέα έχει φτάσει τα 1,7 δισ. ευρώ.
Μάλιστα η κατάσταση επιδεινώνεται διαρκώς, λόγω της μαζικής φυγής των δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, τον Μάρτιο καταγράφεται μία αύξηση της τάξης του 25% των αιτήσεων για εφάπαξ (έφτασαν τις 1.300) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
Σε περίπτωση που δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, όσοι υποβάλουν τώρα αίτηση, θα πάρουν το εφάπαξ έπειτα από τρία ή ακόμα και τέσσερα χρόνια. Αρκεί να αναφερθεί πως κάθε μήνα τα έσοδα από τις εισφορές αρκούν για την έκδοση μόνο 600 με 650 βοηθημάτων.
Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, η κυβέρνηση έχει έτοιμο σχέδιο τριών σημείων για το Ταμείο Πρόνοιας, με στόχο να ξεμπλοκάρει η καταβολή του εφάπαξ σε όσους υπέβαλαν αίτηση το 2009. Συγκεκριμένα προβλέπεται:


* Η ασφάλιση στο Ταμείο Πρόνοιας των 60.000 εργαζομένων με συμβάσεις στο Δημόσιο. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και μέχρι τώρα δεν έπαιρναν το εφάπαξ που χορηγεί το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.
Τώρα θα μπορούν να καταβάλλουν τις απαιτούμενες εισφορές στο Ταμείο Πρόνοιας και όταν έρθει η ώρα της συνταξιοδότησης θα πάρουν και το εφάπαξ που τους αναλογεί.
* Ο εσωτερικός δανεισμός του Ταμείου Πρόνοιας από το επικουρικό του Δημοσίου (δηλαδή το ΤΕΑΔΥ). Το δάνειο αυτό θα είναι περίπου 350 με 400 εκατ. ευρώ, ποσό που αρκεί για να καταβληθούν περίπου 8.000 εφάπαξ στους δικαιούχους.
* Η έκδοση ομολόγου ύψους 250 εκατ. ευρώ.
Σε περίπτωση που τα προβλήματα του Ταμείου δεν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, θα εξεταστεί σε επόμενη φάση το ενδεχόμενο επιβολής ειδικής εισφοράς από 2% έως 3% σε όλα τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτά τα χρήματα θα πηγαίνουν για τη στήριξη του Ταμείου Πρόνοιας και οι όποιες αποφάσεις θα συνδεθούν με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου στον δημόσιο τομέα.

Αναστολή λειτουργίας σε Αρεταίειο και ΑιγινήτειοΗ παντελής έλλειψη κονδυλίων που διαπιστώθηκε στα νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο, αποτελούν την αιτία για την αναστολή της λειτουργίας τους, όπως ανακοινώθηκε με την λήξη της συνεδρίασης των διοικητικών, ιατρών και πανεπιστημιακών των δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Αθήνας.
Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, αρμόδιοι των νοσοκομείων αναφέρουν χαρακτηριστικά πως τα χρήματα δεν αρκούν να καλύψουν ούτε τις βασικές ανάγκες σε τρόφιμα, καύσιμα και φαρμακευτικό υλικό, ενώ η μισθοδοσία των εργαζόμενων παραμένει ζήτημα μετέωρο εδώ και εβδομάδες.
Μπροστά σε αυτήν την τραγική κατάσταση, οι αρμόδιοι φορείς ανακοίνωσαν πως σταματούν να δέχονται εισαγωγές ασθενών.
Πηγή:www.capital.gr
oreaparos

Σάββατο 9 Απριλίου 2011

Δεν τους σιχαθήκατε ακόμη;Εξαγριωμένος πολίτης στους δρόμους της Αθήνας. Γυρίζει τους δρόμους με μια ντουντούκα στο χέρι και καλεί τους Έλληνες σε

Ο μανιασμένος Αχελώος...

Ο μανιασμένος Αχελώος (Άσπρος) 1 from alkissak on Vimeo.


Σύνδεσμος πηγής http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/2011/04/blog-post_3799.html
...Από το "ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΣ ΑΡΤΑΣ"
Ο Αχελώος είναι ο δεύτερος σε μήκος ποταμός της Ελλάδας. Πηγάζει από την οροσειρά της Πίνδου και συγκεκριμένα από το όρος Λάκμος (Περιστέρι), νότια νοτιοδυτικά του Μετσόβου και...
μετά από μια διαδρομή 220 χιλιομέτρων εκβάλλει στο Ιόνιο πέλαγος, έχοντας σχηματίσει με τις προσχώσεις του τα νησιά Εχινάδες. Κατά τη διαδρομή του διέρχεται από τους νομούς Τρικάλων, από τα όρια των νομών Καρδίτσας και Άρτας και στη συνέχεια από τα όρια των νομών Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας. Διαχωρίζει με την πορεία του την Ακαρνανία από την Αιτωλία, διασχίζοντας διαδοχικά τις τεχνητές λίμνες των Κρεμαστών, του Καστρακίου και του Στράτου και αρδεύει την πεδιάδα του Αγρινίου.
Τα video και την φωτογραφία τα βρήκα στην σελίδα του φίλου μου ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στο Facebook

Μάθε γκόλφ τώρα!

Μαθαίνοντας πως παίζετε το γκολφ ......

zouglino

Μπλε βάτραχος, εξωτικός και επικίνδυνοςΜπλε βάτραχος, εξωτικός και επικίνδυνος

Ο μπλε βάτραχος ή «βέλος δηλητήριο», όπως είναι η κοινή ονομασία του συναντάται στην Κεντρική και Νότια Αμερική. Αντίθετα με τα περισσότερα είδη βατράχων λειτουργεί κυρίως την ημέρα και έχει έντονο χρώμα δέρματος, συνήθως μπλε. Το δέρμα του είναι ιδαίτερα τοξικό και οφείλει το όνομά του στην τοξικότητα αυτή καθώς οι γηγενείς πληθυσμοί συνήθιζαν να χρησιμοποιούν το δηλητήριό του για να μολύνουν τις αιχμές των βελών τους.
(περισσότερες εικόνες)

Δήλωση Ψωμιάδη για την απόφαση του Εφετείου...


Σχετικά με την απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Π. Ψωμιάδης έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Καταδικάστηκε το ανθρώπινο πρόσωπο που πρέπει να δείχνει το κράτος απέναντι στους πολίτες.
Όμως δεν φοβόμαστε. Χάσαμε μία μάχη, αλλά θα κερδίσουμε τον πόλεμο με τους συκοφάντες.
Οι γνωστοί άγνωστοι κατάφεραν να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα γι’ αυτό με δημοσιεύματα σε μερίδα του Τύπου που προδίκαζαν την έκβαση της δίκης.
Ακόμη και σήμερα, καλυμμένοι πίσω από
την ανωνυμία του ίντερνετ, με ύβρεις και χτυπήματα κάτω από τη μέση επιχειρούν να...
επιβάλλουν την έκπτωσή μου με μία ξεκάθαρα πολιτική δίωξη.
Ο λαός της Κεντρικής Μακεδονίας τους καταδίκασε μόλις πριν από πέντε μήνες. Όμως αυτοί συνεχίζουν.
Η επιδίωξη είναι προφανής: να ακυρώσουν τη λαϊκή ψήφο, να περιφρονήσουν τη λαϊκή ετυμηγορία, ποινικοποιώντας συστηματικά την διοίκηση.
Σε ό,τι με αφορά, ποτέ δεν έκρυψα την υπογραφή μου, δεν χρηματίστηκα, δεν χαρίστηκα, δεν δίστασα να συγκρουστώ ανοιχτά γι’ αυτά που πιστεύω. Μείωσα το πρόστιμο για παραβάσεις που αφορούσαν συνολικά 1.300 λίτρα νοθευμένου πετρελαίου κίνησης. Ούτε υποβρύχια που γέρνουν παρήγγειλα, ούτε μιζοφόρες συμβάσεις για τηλεπικοινωνιακό υλικό υπέγραψα, ούτε off shore εταιρίες έχω, ούτε δημόσια χρήματα καταχράστηκα, ούτε δημόσια περιουσία ξεπούλησα, ούτε πρόστιμα επωνύμων μείωσα χίλιες φορές, ούτε συμμετείχα στο σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου, ούτε το μνημόνιο υπέγραψα.
Και σ’ αυτή την περίπτωση, έπραξα ό,τι μου υπαγόρευσε η συνείδησή μου.
Όπως δέχτηκε το δικαστήριο, ακολούθησα τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας, δεν είχα δόλο να βλάψω κανέναν ούτε έβλαψα.
Ενήργησα ανθρώπινα και στα πλαίσια του νόμου βοηθώντας έναν άγνωστο σε μένα καρκινοπαθή που χαροπάλευε και τελικά, δυστυχώς, απεβίωσε. Για ένα μαγαζί που έκλεισε υπό το βάρος της ανίατης ασθένειας.
Αν οι υπάλληλοι οφείλουν να ενεργούν κατά το γράμμα του νόμου, εμείς οι πολιτικοί –οι εκλεγμένοι από το λαό- έχουμε υποχρέωση να τηρούμε το πνεύμα του νόμου.
Αυτό έκανα και αυτό θα συνεχίσω να κάνω.
Θα τιμωρούμε τους παραβάτες, αλλά δεν θα εξοντώνουμε τους συμπολίτες μας.
Όσοι μας κατηγορούν επειδή μειώσαμε το πρόστιμο σ’ έναν ετοιμοθάνατο, ας το πούνε ξεκάθαρα στο λαό.
Ας πουν στον κοσμάκη που του παίρνουν το σπίτι γιατί χρωστά 1.000 ευρώ ότι «καλά του κάνουν».
Θέλω, επίσης, να στείλω ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες.
Θα συνεχίσω να μιλώ για τη Μακεδονία, για την Ελλάδα, για την ειρήνη.
Η δική μου κόκκινη γραμμή στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων καθορίστηκε από την ιστορική αλήθεια, το δάκρυ του Κωνσταντίνου Καραμανλή και την πατριωτική στάση του Ανδρέα Παπανδρέου και παραμένει σταθερή εδώ και είκοσι χρόνια: η Μακεδονία δεν πωλείται!
Τέλος, έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Για το λόγο αυτό προσφεύγω στο Ανώτατο δικαστήριο της χώρας, πιστεύοντας και ζητώντας τη δικαίωσή μου.

ECDL: Δυό επιστολές για Κορυδαλλό - Κερατσίνι στο "ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΟ"Δωρεάν ECDL;;; Στα όνειρά μου... (1)


ECDL κέντρο Κορυδαλλού - απάντηση στο συνάδελφο από το Κερατσίνι

Μακελειό σε σχολείο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.Νεκρά τουλάχιστον 11 παιδιά. (Βίντεο)

Ένας 23χρονος άνδρας άνοιξε πυρ στο δημοτικό σχολείο «Tasso de Silveira» στο δυτικό Ρίο ντε Τζανέιρο. Τουλάχιστον έντεκα παιδιά σκοτώθηκαν, ενώ άλλα 18 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας, νεκρά είναι εννέα κορίτσια και δύο αγόρια. Άλλα 12 αγόρια και έξι κορίτσια τραυματίστηκαν.

Ως δράστης της επίθεσης, σύμφωνα με το CNN, κατονομάστηκε ο 23χρονος Ουέλινγκτον Μενέζες ντε Ολιβέιρα, ο οποίος εισέβαλε στο σχολείο, κρατώντας δύο πιστόλια, και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως κατά μαθητών και δασκάλων.

Όταν προσπάθησε να διαφύγει, ο δράστης έπεσε πάνω στους αστυνομικούς που κατέφταναν στο σημείο. Υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ολιβέιρα τραυματίστηκε και στη συνέχεια υπέκυψε από τα τραύματά του.

Πληροφορίες αναφέρουνότι, προηγουμένως, είχε αφήσει ένα σημείωμα, στο οποίο έλεγε ότι ήταν φορέας του ιού HIV. «Σοκαρισμένη» από τα γεγονότα δήλωσε η πρόεδρος της Βραζιλίας, Ντίλμα Ρούσεφ, ενώ το υπουργείο Υγείας της χώρας απηύθυνε έκκληση, μέσω Twitter, για να συγκεντρωθεί από τους πολίτες αίμα για τους τραυματίες.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στη βρετανική εφημερίδα Guardian, είδε 15 με 20 παιδιά νεκρά ή σοβαρά τραυματισμένα. «Έγινε μακελειό! Αληθινό μακελειό!» είπε ο Roni de Macedo, ο πυροσβέστης που έφτασε από τους πρώτους στο σχολείο και μετέφερε οκτώ παιδιά σοβαρά τραυματισμένα.
«Υπάρχει αίμα στους τοίχους, αίμα στις καρέκλες. 15 με 20 άτομα νομίζω ότι είναι νεκρά. Δεν έχω δει ποτέ μου κάτι τέτοιο» είπε ο πυροσβέστης. Σύμφωνα με έναν άλλο αυτόπτη, οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν στις 8 το πρωί έξω από το σχολείο, όταν ο άνδρας πυροβόλησε δυο αγόρια, το ένα στο κεφάλι και το άλλο στο χέρι. Στη συνέχεια πέρασε τη μεταλλική πύλη και κατευθύνθηκε σε μια τάξη στο δεύτερο όροφο, η οποία ήταν γεμάτη με παιδιά 11 έως 13 ετών

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Hercilei Antunes, ένας ταχυδρόμος που μένει ακριβώς απέναντι από το σχολείο και η κόρη του είναι μαθήτρια εκεί: «Είδα πολλά παιδιά τραυματισμένα, να αιμορραγούν. Είδα έναν άνδρα νεκρό μέσα. Άκουσα πάνω από 30 πυροβολισμούς. Προσπάθησα να πάω, αλλά συνέχισε να πυροβολεί και δεν είμαι από ατσάλι».
Από το Πειραιώτικο Στέκι
Δείτε το σχετικό Βίντεο:

Παρασκευή 8 Απριλίου 2011

22 μέρες έμειναν για να τελειώσει


να τελειώσει


ακόμα ένας δύσκολος μήνας

Χρεοκρατία ολόκληρο το ντοκυμαντέρ

Τρίτη 5 Απριλίου 2011

Απεργούν την Τετάρτη οι συμβασιούχοι στο νομό Αττικής


Πανό από την πορεία των συμβασιούχων την Τρίτη στην Αθήνα
Πανό από την πορεία των συμβασιούχων την Τρίτη στην Αθήνα (Φωτογραφία: ΑΠΕ )
in.gr

Κανένας έλεγχος στα προϊόντα από Ιαπωνία‏...


Από τον Γιώργο Πετράκη
Το ό,τι το ελληνικό κράτος είναι απλά αδιάφορο για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των πολιτών αποδεικνύεται κάθε μέρα που περνάει (με τα νέα μέτρα και νόμους και την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων).
Εκτός από αυτό όμως, δεν έχει υπάρξει ΚΑΜΙΑ ενημέρωση στο κοινό για το αν γίνονται και με ποιο τρόπο έλεγχοι στα προϊόντα που εισάγονται από Ιαπωνία (αυτοκίνητα, ηλεκτρονικά, τρόφιμα κτλ) για ραδιενέργεια.
Παρακαλώ να πάρετε θέση και να...
ενημερώσετε τον κόσμο. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στις ΗΠΑ γίνονται έλεγχοι σε όλα τα αυτοκίνητα που εισάγονται.
πηγή press

Δευτέρα 4 Απριλίου 2011

Κλειστό θα παραμείνει για φέτος το φοιτητικό κάμπινγκ του Α.Π.Θ.


Από το "skathari"

Σήμερα το απόγευμα, λόγω ανεπαρκών χρηματοδοτήσεων προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
οι Πρυτανικές Αρχές αποφάσισαν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι για φέτος το Φοιτητικό Κάμπινγκ, που όλοι λατρεύουμε, θα παραμείνει κλειστό.
«…Μετά από σχετική συνεδρίαση, αποφασίσαμε ότι...
για να μπορέσουμε και φέτος να παρέχουμε τα απαραίτητα στους φοιτητές και στους διδάσκοντες, είναι φρονιμότερο να ανασταλεί η λειτουργία της Φοιτητικής Κατασκήνωσης…», αναφέρει συγκεκριμμένα η ανακοίνωση.
Πόσα πια ακόμα θα μας κόψουν; Πως θα περάσει αυτό το καλοκαίρι χωρίς Ποσείδι!!!

μεσω sibilla

καταγγελίες για διαφθορά λειτουργών στο δημόσιο τομέα


Πληροφορίες για του πού πρέπει να απευθύνονται οι πολίτες που θέλουν να καταγγείλουν περιπτώσεις διαφθοράς λειτουργών στο δημόσιο τομέα δίνει η Αστυνομία.Οι πολίτες μπορούν να καλούν στο τηλ. Κέντρο: 210-8779700 (όλο το 24ωρο) ή να στέλνουν Fax: 210-6899675.Καταγγελίες γίνονται επίσης ηλεκτρονικά: e-mail: dey1@otenet.gr, αλλά και εγγράφως: Ταχυδρομική δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 23 Τ.Κ. 152 23, Μαρούσι.

epirusgate.blogspot.com

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ !...


logoplokies.

Κυριακή 3 Απριλίου 2011

Γιάννη δώστα όλα στους ακτοπλόους !!!


Αυξήσεις-φωτιά στα εισιτήρια...
Και σε.....κάποια σαπιοκάραβα,...
Αμ , μήπως έχεις καταδεχτεί να ταξιδέψεις με αυτά, ποτέ, κ. Γιάννη ;;;;
Είναι να τρελαθεί κανείς...
Ακόμα έχεις επιστρατευμένους τους ναυτικούς-μεγάλη ντροπή για εσένα-τώρα τα εισιτήρια παίρνουν την ανηφόρα ,
θα καταργήσεις και τους φόρους υπερ τρίτων-πλην δύο-και θα περιμένεις εσύ να μειώσουν τα εισιτήρια οι ακτοπλόοι...
Κατέβα στο λιμάνι Μ. Εβδομάδα , θα ακούσεις και θα μάθεις πολλά....
Όμως έχεις τα κότσια να κατέβεις;;;
Το θέμα είναι κ. Γιάννη Διαμαντίδη
πως ,αν σε αποκαλέσει κάποιος υπουργό των εφοπλιστών-ακτοπλόων, κρουαζιεράδων και λοιπών-
δυστυχώς για σένα ΘΑΧΕΙ ΔΙΚΙΟ...
Και δεν θα μπορείς να πεις και κάτι...
Κρίμα !!!

Από το ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Πόπη Χρ.

AYΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ
[ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΟ]

Ειδήσεις από τα Πνευματικά κέντρα της Μ. Βρεττανίας.

Αταξίες... σε αίθουσα τέχνης

Μέσω κινητών τηλεφώνων, διέρρευσαν σε καθηγητές και μαθητές του βρετανικού κολεγίου Harrow, προκλητικές φωτογραφίες καθηγήτριας μαθημάτων Τέχνης. Η Joanne Salley φάινεται να έχει φωτογραφηθεί μόνο με το τζιν της. Σάλος στο διεθνούς φήμης Ίδρυμα. Στο πλευρό της οι καθηγητές


Ίσως πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έπληξε την εικόνα και τη φήμη ενός από τα μεγαλύτερα κολέγια της Αγγλίας, το Harrow School, ωστόσο το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας δεν φαίνεται να το έβαλε κάτω.

Η πέτρα του σκανδάλου είναι μία καθηγήτρια εικαστικών και μαθημάτων τέχνης του εκπαιδευτικού Ιδρύματος, η οποία, παρά την ηψηλά ιστάμενη θέση της, αποδείχτηκε λίγο ατακτούλα.

Το σύνολο των φοιτητών από την περασμένη εβδομάδα έχει στο κινητό του φωτογραφίες που απεικονίζουν την ίδια, να ποζάρει σε προκλητικές και ημίγυμνες φωτογραφίες σε αίθουσα τέχνης του πανεπιστημίου.

Αταξίες... σε αίθουσα τέχνης

Η Joanne Salley, πρώην μοντέλο και τηλεοπτική παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε σε τουλάχιστον δύο άκρως αποκαλυπτικές πόζες σε αίθουσα του πανεπιστημίου, φορώντας μόνο το τζιν της.

Ωστόσο, ο διευθυντής του βρετανικού σχολείου Barnaby Lenon σχολίασε ότι «πρόκειται για μία εξαιρετική καθηγήτρια και επιτυχημένη στο αντικείμενό της, ενώ για το σχολείο μας αποτελεί υπόδειγμα ήθους».

Οι γυμνές φωτογραφίες της άτακτης καθηγήτριας τραβήχτηκαν από επαγγελματία φωτογράφο, ο οποίος απασχολείται στο σχολείο part time, ενώ οι λήψεις φαίνεται ότι κατέληξαν στα χέρι των μαθητών, κατόπιν κλοπής και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου. Και εφόσον ο ίδιος έχει τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογράφησης, το θέμα βρίσκεται υπό εξονυχιστική διερεύνηση.

Ο ίδιος έχει την υποψία ότι οι φωτογραφίες εκλάπησαν από μαθητή του και μάλιστα μέσα από το εργαστήριό του, ενώ η μεταφορά τους έγινε με USB.

Εκπρόσωπος του σχολείου επιχείρησε να διαψεύσει ότι οι φωτογραφίες διέρρευσαν σε όλο το σχολείο και ότι το σύνολο των μαθητών και καθηγητών κατάφεραν να τις δουν. Επίσης, σε επίσημη ανακοίνωσή του, υπογράμμισε ότι δεν έχει εγκαταλείψει το σχολείο η συγκεκριμένη καθηγήτρια και μάλιστα «με πλημμύρα δακρύων και μετανοιωμένη», όπως υποστηρίζουν οι φήμες.

«Δεν θα μπορούσε να εγκαταλείψει έτσι την καριέρα και την προσπάθεια χρόνων. Είναι εξαιρετική καθηγήτρια και όλα αυτά αποτελούν απόπειρες εκβιασμού και σπίλωσης του ονόματός της», κατάληξε η ανακοίνωση.

http://news247.gr/kosmos/zoi/kathhghtria_toy_harrow_fwtografhthhke_gymnh_sth_sxolh.823996.html

Τοξική βόμβα σε σχολεία

Ξύπνησε ο τοξικός εφιάλτης του Λαυρίου. Μετρήσεις που έγιναν σε νηπιαγωγεία της πόλης έδειξαν ότι ο μόλυβδος, το αρσενικό και το κάδμιο κάνουν πάρτι στις αυλές των σχολείων

Το καρκινογόνο και "τερατογόνο" αρσενικό, με όριο κόκκινου συναγερμού τα 55 μιλιγκράμ ανά κιλό (ppm), ανιχνεύθηκε στα 2.352 ppm, ενώ ο μόλυβδος, με όριο παρέμβασης τα 530 ppm, βρέθηκε στο προαύλιο του σχολείου να είναι στα 12.701 ppm.

Εκατοντάδες παιδιά της πρώτης τρυφερής ηλικίας παίζουν στο μολυσμένο χώμα και εισπνέουν τοξική σκόνη, βάζοντας, χωρίς να το γνωρίζουν, σε τρομερό κίνδυνο τη ζωή τους.

Οι τιμές των βαρέων μετάλλων στα σχολεία του Λαυρίου ξεπέρασαν κάθε ανώτατο επιτρεπτό όριο για την ύπαρξη τοξικών ουσιών στο χώμα, σύμφωνα με τη δειγματοληψία που έγινε από το Περιβαλλοντικό Εργαστήριο του ΕΜΠ.

Είναι προφανές ότι η μόλυνση δεν αφορά μόνο τα δύο σχολεία που ελέγχθησαν, αλλά όλους τους χώρους όπου συχνάζουν παιδιά στο Λαύριο.

Την έρευνα παρήγγειλαν οι ίδιοι οι γονείς των μαθητών, καθώς τους μπήκαν «ψύλλοι στ' αυτιά» από τις μικρές αλλά συχνές αλλεργίες που παρουσίαζαν τα παιδιά τους.

Με πρωτοβουλία λοιπόν του 1ου και του 3ου Νηπιαγωγείου Λαυρίου και σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου ελέγχθησαν 24 δείγματα από διάφορες θέσεις των προαυλίων των σχολείων και τα αποτελέσματα έδειξαν την τεράστια συγκέντρωση σε βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες.

Στρέλλα


O Γιώργος αποφυλακίζεται μετά από 15 χρόνια εγκλεισμού για ένα φόνο που ομολόγησε ότι διέπραξε στο χωριό όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Είναι 48 ετών και αποφασισμένος να κάνει μία καινούρια αρχή στην Αθήνα, μία πόλη άγνωστη γι’ αυτόν. Οι άμεσοι στόχοι του: να πουλήσει το πατρικό του σπίτι και να βρει το γιο του, Λεωνίδα, του οποίου τα ίχνη έχει χάσει από τη μέρα της καταδίκης του.
Το βράδυ της αποφυλάκισής του διανυκτερεύει σ’ ένα φτηνό ξενοδοχείο στην Ομόνοια. Εκεί γνωρίζει τη Στρέλλα, μία όμορφη νεαρή πόρνη τρανσέξουαλ. Στη νέα του ζωή όλα επιτρέπονται κι έτσι αποφασίζει να περάσει το βράδυ μαζί της. Η ιδιόμορφη ομορφιά της, η λαχτάρα της για ζωή και το κυνικό της χιούμορ τον γοητεύουν. Λίγες μέρες μετά θα την ξανασυναντήσει και δε θα αργήσουν να μείνουν μαζί. Ωστόσο οι λογαριασμοί του Γιώργου με το παρελθόν είναι ακόμα ανοιχτοί. Μία άλλη «φυλακή» τον περιμένει. Μαζί με τη Στρέλλα θα πρέπει να βρουν το δρόμο προς την έξοδο.
Κι όμως υπάρχει αξιόλογο...ελληνικό σινεμά
http://kontra-cinema.blogspot.com

Extra:
Μάλλον η καλύτερη ελληνική ταινία της χρονιάς, γιατί "ξύνει" ταμπού χωρίς να επιζητεί πρόκληση με ανορθόδοξους πειραματισμούς. Μια σπουδαία ταινία πάνω σε ένα θέμα "ιδιαίτερο" και βαθύτατα τραγικό. Ξεφεύγει από την πλειοψηφία της μιζέριας της εθνικής μας κινηματογραφικής παραγωγής που έχει βαθιά ριζωμένο το "στοιχειωμένο Βαλκανικό σύνδρομο" από ολοκληρωτικές συμπεριφορές και αντιζηλίες των "αποτυχημένων". Επιτέλους, μια ελληνική ταινία που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Η σκηνοθετική βιρτουοζιτέ του Πάνου Κούτρα και το χτίσιμο των χαρακτήρων θεωρώ ότι αξίζουν "10 αστέρια". Όσο για το ευφυέστατο μυστικό της ταινίας, από την μία σοκάρει κι από την άλλη πλευρά μας δείχνει μία πραγματικότητα, που δεν πρέπει να κρύβουμε στο περιθώριο, γιατί μερικά πράγματα στη ζωή είναι υπεράνω όλων! Κι ο έρωτας ένα από αυτά... Συνοπτικά ένα από τα καλύτερα μελοδράματα που έχω παρακολουθήσει (όχι μόνο ελληνικό), κι αξίζουν εύσημα στους συντελεστές της (οι ερμηνείες πολύ καλές και πειστικές). Θα περιμένω και την συνέχεια του δημιουργού της, γιατί πιστεύω ότι κάτι επιτέλους κινείται σε αυτό τον παράξενο τόπο, που "τρώει" τα ταλέντα!
http://kontra-cinema.blogspot.com/2011/04/o-15.html

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Κοκιασμένος, Μίνα Ορφανού, Μπέτυ Βακαλίδου, Μίνως Θεοχάρης, Αργύρης Καββίδας
Σκηνοθεσία: Πάνος Χ. Κούτρας
Σενάριο: Πάνος Χ. Κούτρας, Παναγιώτης Ευαγγελίδης
Παραγωγή: Πάνος Χ. Κούτρας
Συμπαραγωγός: Ελένη Κοσσυφίδου
Φωτογραφία: Ολυμπία Μυτιληναίου
Μοντάζ: Γιάννης Χαλκιαδάκης
Μουσική: Μιχάλης Δέλτα
Σκηνικά: Πηνελόπη Βαλτή
Κοστούμια: Βασίλης Μπαρμπαρίγος
Ηχος: Πάνος Τζελέκης
Χρονολογία παραγωγής: 2010
Χώρα παραγωγής: ΕΛΛΑΔΑ
Γλώσσα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Διάρκεια: 111'
Εικόνα: ΕΓΧΡΩΜΗ 35mm
Είδος ταινίας: ΔΡΑΜΑ
Διανομή: Films Distribution, Memento Films, Filmcenter (Ελλάδα)

Κόβεται η χρηματοδότηση σε 400 φορείς δημοσίου

Κόβεται η χρηματοδότηση σε 400 φορείς δημοσίου αν δεν υποβάλουν τις οικονομικές καταστάσεις

Με περικοπή της χρηματοδότησης και αυστηρά πρόστιμα, κινδυνεύουν 400 φορείς του δημοσίου (νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κλπ.), που δεν δίνουν στοιχεία για την οικονομική τους κατάσταση.

Η υποβολή των στοιχείων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι υποχρεωτική, και οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που δεν θα υποβάλουν τα προβλεπόμενα στοιχεία δεν θα επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των στοιχείων, η αρμόδια διεύθυνση θα καταρτίζει κατάσταση με τους φορείς που έχουν υποβάλει στοιχεία και θα την αναρτά στο διαδίκτυο.
Η κατάσταση αυτή θα επέχει θέση βεβαίωσης και θα αποτελεί δικαιολογητικό για την καταβολή επιχορήγησης.

Σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, το υπουργείο Οικονομικών δεσμεύει τυχόν έσοδα του φορέα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ποσού μέχρι να υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία.

Η παραπάνω ρύθμιση δεν αφορά έσοδα ή δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι σχετικές προτάσεις από τα αρμόδια όργανα.
www.euro2day.gr

Κερατέα: ΜΑΤ μηνύουν... Υπουργό και αστυνομία!Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας του δήμου Λαυρεωτικής, οι αστυνομικοί των ΜΑΤ προτίθενται να καταθέσουν τις αμέσως επόμενες μέρες ομαδικές μηνύσεις σε βάρος του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή, του υφυπουργού Εμμανουήλ Όθωνα, του αρχηγού της αστυνομίας Λευτέρη Οικονόμου και του υπαρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Γιάννη Ραχοβίτσα.


Ο λόγος είναι ότι τους κατηγορούν για διαρκή έκθεση των αστυνομικών σε άμεσο κίνδυνο ζωής, όλους αυτούς τους μήνες στην Κερατέα.

Μάλιστα, το μεσημέρι της Παρασκευής, δεκάδες αστυνομικοί πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό για μία ώρα της εισόδου των εγκαταστάσεων όπου εδρεύουν τα ΜΑΤ στο Γουδί, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απαράδεκτη όπως λένε αντιμετώπιση που έχουν από την πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως είπαν χαρακτηριστικά στο lavreotiki.com, αντιμετωπίζονται προκλητικότατα σαν αναλώσιμο υλικό και όχι ως κρατικοί υπάλληλοι που έχουν ορκιστεί να προστατεύουν τους πολίτες.

Στην παραπάνω ακριβώς φράση βρίσκεται και το κλειδί για την αντίδραση των αστυνομικών.

Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κυριολεκτικά εγκλωβιστεί στην περιοχή της Κερατέας για μήνες σε ένα αδιέξοδο.

Από τη μία πλευρά αντιμετωπίζουν την οργή και το θυμό των κατοίκων οι οποίοι όχι μόνο δεν υποχωρούν αλλά εξακολουθούν να μάχονται με απίστευτο σθένος, προκαλώντας ακόμα και σχετικά σοβαρούς τραυματισμούς, από την άλλη ουδείς φαίνεται να έχει το πολιτικό σθένος να βάλει ένα τέλος την εκρηκτική κατάσταση με πολιτικές πρωτοβουλίες.

"Είναι γελασμένοι εάν νομίζουν ότι θα επιτρέψουμε να χαθούν ανθρώπινες ζωές για το χατίρι του κάθε ανίκανου πολιτικού", είπε αστυνομικός ο οποίος συμμετείχε στην εκδήλωση διαμαρτυρίας.

"Η αστυνομία σε τέτοια εκρηκτικά πολιτικά ζητήματα είναι το έσχατο μέσο. Οφείλουν να ακούσουν και να συζητήσουν με την τοπική κοινωνία για να δοθεί επιτέλους μια κοινά αποδεκτή λύση. Αντιθέτως έχουμε μπει σε έναν αιματηρό ανταρτοπόλεμο με δολοφονικά εκρηκτικά και μετράμε καθημερινά απώλειες και είναι πραγματικό θαύμα που δεν είχαμε ακόμη θύματα.

Την περασμένη Τρίτη τρεις νεαροί αστυνομικοί έπαθαν σοβαρότατα εγκαύματα στα χέρια. Σακατεύονται άνθρωποι για μια ολόκληρη ζωή και αυτό δεν θα το επιτρέψουμε να συνεχιστεί".

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι αστυνομικοί των ΜΑΤ εξηγούν και το ακραίο περιστατικό που συνέβη στο μπλόκο του Λαυρίου.

Κάνουν λόγο για εσωτερικές εντάσεις στα όρια της έκρηξης, μέσα στους κόλπους των ΜΑΤ που οδηγούν ακόμη και σε ακρότητες.

Υπογραμμίζουν δε χαρακτηριστικά πως η οργή των πολιτών με αυτές τις ακρότητες αυξάνεται γεωμετρικά και εφιστούν την προσοχή στους πολιτικούς, λέγοντας ότι, μπορεί να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην Κερατέα, για να πάρουν πίσω το αίμα τους με τρόπο εκδικητικό πλέον, αλλά δεν βλέπουν το τσουνάμι της οργής που υψώνεται, έτοιμο να τους παρασύρει.

www.theinsider.gr