Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Αλλάζουν οικονομικά κομμάτων και «πόθεν έσχες» πολιτικών

Επιστημονική επιτροπή θα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της μέσα στον επόμενο μήνα και θα καταθέσει το πόρισμα προς διαβούλευση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου η κυβέρνηση «θα επιδιώξει τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση». Εκτιμάται ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα έχει ψηφιστεί έως το Μάρτιο. Οι βασικοί άξονες των κυβερνητικών προθέσεων διατυπώνονται από το υπουργείο Εσωτερικών ως εξής:
• Ριζική βελτίωση του ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών, προκειμένου αυτός να καταστεί απόλυτα ανεξάρτητος, με την αναβάθμιση και αλλαγή της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, ώστε να αποτελείται κατά βάση από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς
• Αυστηροποίηση των διοικητικών κυρώσεων σε βάρος κομμάτων, υποψηφίων και τρίτων, καθώς και αλλαγή των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της συνακόλουθης έκπτωσης από το βουλευτικό αξίωμα.
• Αλλαγή του τρόπου ελέγχου του «πόθεν έσχες» των πολιτικών από την Επιτροπή Ελέγχου (με τη νέα της σύνθεση) στην προοπτική ο έλεγχος αυτός από τη νέα Επιτροπή να είναι καθολικός, με προσδιορισμό της πηγής προέλευσης κάθε περιουσιακού στοιχείου που έχει αποκτηθεί και με έλεγχο κάθε μεταβολής. Για τις αλλαγές αυτές θα αξιοποιηθούν οι σχετικές προτάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
• Μείωση του ύψους της τακτικής και εκλογικής κρατικής χρηματοδότησης των κομμάτων με αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της καθώς και αλλαγή άλλων ειδικότερων θεμάτων της σχετικής ρύθμισης.
• Ρύθμιση για τα έσοδα και τις πηγές τους, καθώς και τις δαπάνες πολιτικών κομμάτων και υποψήφιων βουλευτών, στην κατεύθυνση του περιορισμού τους, και τις εξασφάλισης απόλυτης διαφάνειας, χωρίς εξαιρέσεις περιλαμβανομένης και της ρύθμισης θεμάτων σχετικών με το δανεισμό κομμάτων.
• Ρύθμιση κανόνων διαχείρισης και δημοσιότητας των οικονομικών των κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών, ώστε να εξασφαλίζεται χρηστή και διαφανής οικονομική διαχείριση για το σύνολο των εσόδων και των δαπανών, μεταξύ άλλων με την υποχρεωτική ανάρτησή τους στο διαδίκτυο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: